Beleidsplan

Inleiding

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de stichting het actuele beleid vast. Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig.

Strategie

Kernprincipes van de stichting

Statutaire doelstelling

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt.

 1. Het op een duurzaam en maatschappelijke wijze en met behulp van vrijwilligers realiseren van een VoedselBos op het Eiland van Dordrecht en het binnen dit kader aanbieden van educatie over duurzaamheid en permacultuur aan scholen.
 2. Bijdragen aan waarden, zoals participatie, zelfredzaamheid, zorg door en voor zwakkeren, jeugd, jongeren en ouderen.
 3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Afwezigheid winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting met haar activiteiten geen inkomsten verwacht te verkrijgen. De bedragen die nodig zijn om investeringen te doen en voor de exploitatie van de stichting opgezette activiteiten zoals het voedselbos worden verkregen door het verwerven van fondsen of door giften die zijn geschonken door particulieren, bedrijven of instellingen. De op deze manier verkregen gelden worden weer ingezet om nieuwe activiteiten te ontplooien of uit te breiden die passen binnen de doelstelling van de stichting.

Bestemming liquidatiesaldo

Het batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een ANBI stichting met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse stichting die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

Beleid

Te verrichten werkzaamheden van de stichting

De stichting verricht de volgende werkzaamheden.

Op het Eiland van Dordrecht wordt een VoedselBos gerealiseerd. Dit wordt bij voorkeur op een perceel grond gerealiseerd wat door een derde partij voor een lange termijn ter beschikking wordt gesteld. Daarbij wordt aan een termijn gedacht van 30 jaar.

Naast het realiseren van een VoedselBos kan het gewenst zijn om activiteiten te ontplooien die niet direct tot doel hebben een VoedselBos te realiseren maar zullen wel daaraan vergelijkbaar zijn zoals het kweken van voedsel of planten. Ook het uitdragen van de filosofie voor een VoedselBos hoort daarbij.

De stichting streeft er in eerste instantie niet naar om percelen grond in haar bezit te krijgen. Zo de verkregen gelden dit toelaten en er geen andere mogelijkheid is om een perceel grond te verkrijgen wordt deze mogelijkheid overwogen.

Voor het VoedselBos wordt een ontwerp gemaakt op grond van de principes volgens de permacultuur. Hierdoor leven de verschillende plantensoorten in symbiose met elkaar waardoor bestrijding van ziektes en bemesting niet nodig is.

Het VoedselBos wordt geëxploiteerd door de stichting, met behulp van vrijwilligers. De opbrengsten in de vorm van oogst van het VoedselBos zijn allereerst bestemd voor de vrijwilligers en het bestuur van de stichting. De te verwachten meeropbrengst zal worden gedoneerd aan minder bedeelde mensen.

De globale werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden zijn het planten van verschillende houtachtige en kruidachtige plantensoorten. Deze worden vervolgens zodanig onderhouden dat het doel van voedselopbrengst wordt verkregen.

Door het inzetten van mensen die op grote afstand staan van het normale arbeidsproces, leerlingen en elke vrijwilliger die dat ambieert denkt de stichting dat zij haar doelstelling kan realiseren. Hierdoor draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2 van de statuten.

Hierbij is het niet alleen het doel om vrijwilligers in te zetten tot het verkrijgen van een oogst maar ook en niet onbelangrijk om de filosofie uit te dragen dat de toepassing van overblijvende gewassen voor de voedselproductie uiteindelijk een betere methode is dan het kweken van eenjarige gewassen zoals in de reguliere landbouw gebruikelijk is.

De stichting denkt in drie jaar haar doel van een ingeplant VoedselBos te kunnen verwezenlijken van ongeveer 1 hectare groot.

Naast het ontwikkelen van het eigen VoedselBos wordt er contact onderhouden met soortgelijke activiteiten in de rest van Nederland. Indien gewenst sluit de stichting zich daartoe aan bij een overkoepelend orgaan.

Werving en beheer van gelden

Werving

De stichting werft gelden om de doelstelling te bereiken door middel van de volgende wervingsactiviteiten:

De stichting gaat fondsen werven door deze aan te schrijven en de doelstellingen van de stichting aan te prijzen.

Daarnaast gaat de stichting particulieren en bedrijven aanzetten tot het geven van giften. Daarvoor is de ANBI status aangevraagd.

De stichting zal zorgen dat zij de beheerkosten zo laag mogelijk houdt. Hiertoe worden bedrijven ook uitgenodigd om materialen en/of werkzaamheden uit te voeren tegen gereduceerd tarief. Deze bedrijven worden vermeldt op de website.

Op de website is verder een overzicht te vinden van alle bedrijven die gelden of materialen hebben geschonken of inspanningen hebben verricht ten dienste van de stichting.

Beheer

Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats. De penningmeester van de stichting beheert de verkregen gelden. Deze worden op een spaarrekening gestort. Er worden doelen in een rangorde opgesteld met een bijbehorend budget. Zodra er zoveel geld binnen is gekomen dat het eerstvolgende doel betaalbaar is geworden zal er tot uitvoering overgegaan worden.

De stichting streeft ernaar om de beheerkosten niet meer te laten bedragen dan 2% per jaar van het totale beschikbare budget.

Vermogen van de stichting

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

Bestedingsbeleid

De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende projecten.

Op korte termijn 1-2 jaar

 • Het verkrijgen van een terrein voor exploitatie van het VoedselBos
 • Het verkrijgen van voldoende gelden voor het maken van het ontwerp
 • Het opstellen van een ontwerp en andere documenten om aan de hand van een plan het aanleggen van het VoedselBos te starten
 • Het aanleggen van de contouren van het bos
 • Het aanplanten van de eerste planten

Middellange termijn, 2-5 jaar

 • Het volledig inplanten van het VoedselBos
 • Het uitvoeren van educatieve activiteiten
 • Het uitdragen van de opgedane kennis

Lange termijn

 • Wellicht het opzetten van een tweede voedselbos

Beschikken over het vermogen van de stichting

Op grond van artikel 6 van de statuten van de stichting (bepaling omtrent de besluitvorming door het bestuur) en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.

Overige

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden, conform artikel 3.5 van de statuten. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Beschrijving administratieve organisatie

De administratie van de stichting wordt gevoerd door Paul Zuijdweg, de penningmeester van de stichting.

De jaarrekening van de stichting wordt in eigen beheer opgesteld, in ieder geval zolang het eigen vermogen minder is dan € 10.000,00. Als overheidsinstanties dat op enig moment vereisen zal hiervoor een accountant benaderd worden.

Publicatieplicht

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website www.stichtingbuitenzinnig.nl.

Integriteitseisen

De instelling en mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, mogen niet aanzetten tot haat of het gebruik van geweld.

Bestuurders, leidinggevenden en gezichtsbepalende personen mogen hiervoor in de afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld.